Algemene Voorwaarden

Seizoen 2021-2022

1. Definities
De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:
a. Account: het door Koper aangemaakte account op www.fcbusiness.nl;
b. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van FC Business;
c. Evenement: de georganiseerde gebeurtenis waarvoor FC Business Tickets verkoopt;
d. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Ticket koopt;
e. Organisator: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is;
f. Ticket: het via de officiële kanalen verkregen toegangsbewijs voor het Evenement;
g. FC Business: de Besloten Vennootschap FC Business BV, gevestigd te Hulsberg, onder Kamer van Koophandel inschrijving 82854335;
h. Upsell: de verkoop van aanvullende producten of diensten door FC Business namens zichzelf of in opdracht van derden.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij FC Business, producten of diensten van welke aard ook aan Koper levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
b. De toepasselijkheid van eventueel door Koper gehanteerde voorwaarden wijst FC Business uitdrukkelijk van de hand.
c. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. FC Business is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn op de website van FC Business te raadplegen.
d. Op de overeenkomst tussen Koper en Organisator zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden en Huisreglementen van de Organisator van het Evenement. Links naar alle voorwaarden zijn te vinden via www.fcbusiness.nl en deze Algemene Voorwaarden.

3. Registratie
a. Koper kan via de website Evenementen bekijken en toegangsbewijzen aanschaffen. Voor het gebruik van de website en al haar functionaliteiten, dient Koper zich te registreren en een Account aan te maken. Koper dient alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. Alle handelingen die op het Account van de Koper worden verricht, worden de geregistreerde Koper toegerekend.
b. Bij het aanmaken van een Account staat Koper ervoor in dat hij handelingsbekwaam is en gerechtigd om overeenkomsten aan te gaan.
c. Koper is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord.
d. Koper garandeert de juistheid van de verstrekte gegevens in het Account.
e. Koper kan te allen tijde zelf gegevens in het Account aanpassen, zonder tussenkomst van FC Business.
f. Koper kan te allen tijde zelf het Account verwijderen, zonder tussenkomst van FC Business.

4. Totstandkoming Overeenkomst
a. De dienst die FC Business verleent bestaat uit het distribueren van Tickets. Een Ticket is niets meer dan een recht tot toegang, in dit geval toegang tot een Evenement van de Organisator. Met de aankoop van een Ticket komen er daardoor twee overeenkomsten tot stand. Een overeenkomst tussen Koper en FC Business en een overeenkomst tussen Koper en de Organisator van het Evenement waarvoor Koper een recht tot toegang heeft gekocht.
b. De overeenkomst die tussen FC Business en Koper tot stand komt ziet op het bestel- en leveringsproces van het Ticket.
c. Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Koper heeft opgegeven in zijn of haar Account. FC Business zal het door Koper opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen.
d. De door FC Business opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient FC Business schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
e. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat.
f. Organisatoren zijn, met uitsluiting van FC Business, verantwoordelijk voor de samenstelling van het aanbod van Evenementen en toegangsbewijzen. FC Business is nimmer aansprakelijk voor schade voor de koper ontstaan als gevolg van door organisatoren, op welke wijze dan ook, aan de koper kenbaar gemaakte onjuiste of onvolledige gegevens, evenmin als voor fouten en tekortkomingen van organisatoren in verband met de tussen de Koper en een Organisator tot stand gekomen overeenkomst.
g. Elke overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, tot stand wanneer Koper een bevestiging per e-mail heeft ontvangen en de Koper heeft voldaan aan alle voorwaarden die zijn vermeld, waaronder de betaling van de prijs van het betreffende Evenement verschuldigd door de Koper.

5. Gebruiksvoorwaarden Website
a. Het is ten strengste verboden om tot misbruik te kwalificeren gedrag te ventileren, waaronder wordt verstaan het opzettelijk invoeren van incorrecte en misleidende informatie, het maken van inbreuk op software en technische systemen en het veroorzaken van storingen en defecten.
b. Het is verboden om software te decompileren of na te maken, te manipuleren of software te ontwikkelen die inbreuk maakt op de gebruikte software.
c. FC Business heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van reden het account van Koper te deactiveren, in geval Koper handelt met enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden.

6. Totstandkoming Overeenkomst tussen Koper en Organisator
a. Koper koopt via FC Business een Ticket voor een Evenement van Organisator. Er komt daardoor tussen Koper en Organisator een overeenkomst tot stand die ziet op rechten en verplichtingen in het kader van het recht tot toegang tot het Evenement van de Organisator. FC Business treedt in dat verband op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Koper en Organisator en is geen partij bij deze overeenkomst. De overeenkomst tussen Koper en Organisator komt tot stand nadat Koper via FC Business één of meerdere Tickets heeft gekocht.
b. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van FC Business vrijblijvend.
c. Koper dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Koper dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Indien Koper kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Koper vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Koper heeft ingevoerd bij de bestelling, kan FC Business contact met Koper opnemen met behulp van de gegevens die Koper heeft ingevoerd. Als FC Business Koper niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan FC Business ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Indien FC Business twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Koper bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Koper gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Koper te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. FC Business zal zich inspannen om de Koper in een dergelijk geval te informeren. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.
d. FC Business is gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Organisator een maximum te stellen aan het aantal te reserveren c.q. te kopen Tickets. Bij een concreet vermoeden van misbruik ten aanzien van het omzeilen van het gestelde maximum, is FC Business gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Organisator de reservering van de Tickets ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken. Dit om te voorkomen dat er Tickets op grote schaal worden opgekocht.
e. FC Business heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van Tickets aanvullende producten aan te bieden. Indien FC Business producten of diensten van derden middels deze activiteit verkoopt, zullen op de (levering van) de betreffende producten of diensten de (Algemene) Voorwaarden van deze derde van toepassing zijn.
f. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

7. Prijzen en betaling
a. FC Business verkoopt Tickets namens Organisator die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepaalt. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
b. Koper betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de op de website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van FC Business aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
c. Alle prijzen van FC Business zoals vermeld op de website zijn in euro’s exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
d. Per Ticket worden er transactiekosten in rekening gebracht.
e. Tegoeden die worden afgenomen (Membership, Business Member, Business Member +, Business Partner, Premium Partner, Official Partner of FC Business Credit) zijn geldig tot en met 30 juni 2022. Hierna vervalt het aangeschafte tegoed.

8. Afgelaste of verschoven Evenementen
a. Het is de verantwoordelijkheid van Koper om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel FC Business zal proberen Koper van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat FC Business de benodigde informatie van de Organisator heeft ontvangen, kan FC Business niet garanderen dat Koper van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. FC Business is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
b. Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Dit geeft geen recht op restitutie van (enig deel van) de prijs van een Ticket en/of enige andere (financiële) compensatie.
c. In het geval een Evenement wordt afgelast dan ontvangt Koper het aankoopbedrag als tegoed/voucher retour. Dit geeft geen recht op restitutie van (enig deel van) de prijs van een Ticket en/of enige andere (financiële) compensatie.
d. Bij afgelasting of verschuiving van een Evenement komen eventuele middels Upsell fysiek verkochte producten of diensten niet voor restitutie in aanmerking.

9. Tickets
a. De door FC Business gedistribueerde Tickets blijven te allen tijde eigendom van de Organisator. Het is Koper niet toegestaan om een Ticket door te verkopen indien dit in strijd is met de wet. Daarnaast kan een Organisator de doorverkoop of het gebruik op commerciële wijze van een Ticket verbieden. De Koper dient dit na te gaan in de Algemene Voorwaarden van de Organisator.. Bij (poging tot) doorverkoop of commercieel gebruik in strijd met de wet of de algemene voorwaarden van de Organisator, dan wel wanneer anderszins in strijd wordt gehandeld met de bepalingen als opgenomen in deze algemene voorwaarden of de algemene voorwaarden van de Organisator, is de Organisator gerechtigd het betreffende Ticket ongeldig te maken en/of de Koper een boete op te leggen. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
b. Na ontvangst dient de Koper de Tickets direct te controleren op juistheid. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer worden geruild of vergoed.
c. Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. FC Business kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan Koper vooraf contact met FC Business opnemen via info@fcbusiness.nl. Waar wijzigingen achteraf niet kunnen worden gehonoreerd, volgt geen restitutie van het aankoopbedrag.

10. Overdragen Tickets
a. Het is verboden om Tickets aan te bieden, (door) te verkopen en/of af te geven, tenzij sprake is van een individuele transactie in de privésfeer en dit de veiligheid niet in gevaar brengt. Draag daarom alleen Tickets over aan mensen die u kent en vertrouwt.
b. Wanneer een Ticket wordt overgedragen, geeft u de ontvanger uitsluitend het recht om van het Ticket gebruik te maken. Let op: de Koper van het Ticket blijft de officiële contractspartij van FC Business. Dit betekent dat de overeenkomst tussen u, als oorspronkelijk Koper, en FC Business, inclusief alle rechten en verplichtingen die hiervan deel uitmaken, en alle voorwaarden die van toepassing zijn op het Ticket ook na overdracht, ongeacht het aantal keer dat het Ticket wordt overgedragen, in stand blijven. In het geval er sprake is van verplaatsing of annulering van een Evenement, heeft alleen de oorspronkelijke Koper de rechten zoals beschreven in deze voorwaarden. De ontvanger van een overgedragen Ticket kan nimmer aanspraak maken op restitutie. FC Business informeert uitsluitend de oorspronkelijke Koper over zaken met betrekking tot het Ticket en het Evenement. Het is de verantwoordelijkheid van de oorspronkelijke Koper om deze informatie te delen met ontvangers van overgedragen Tickets.
c. Indien FC Business vermoedt dat een Ticket frauduleus, in strijd met de wet of enige bepaling voortvloeiend uit de toepasselijke algemene voorwaarden wordt overgedragen of gebruikt dan is FC Business gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Organisator het Ticket ongedaan te maken of het betreffende Ticket ongeldig te maken.

11. Intellectuele Eigendomsrechten
a. De op het Ticket van FC Business rustende intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan FC Business dan wel Organisator. Koper zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van FC Business dan wel Organisator zouden kunnen worden geschaad.
b. Het is Koper niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van industriële eigendom van het Ticket te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.
c. Het is Koper verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
d. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van FC Business aan Koper.

12. Privacy
a. Koper wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van FC Business welke op de website van FC Business raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

13. Aansprakelijkheid
a. FC Business kan niet worden aangemerkt als de Organisator van het Evenement en is geen partij bij de overeenkomst die tussen de Organisator en Koper tot stand komt. FC Business is daardoor niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie ten aanzien van: het recht dat de Koper heeft gekocht tot verkrijging van toegang tot het Evenement van Organisator, de kwaliteit en inhoud van het Evenement, de gang van zaken in of rondom het Evenement en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.
b. Mocht FC Business in het kader van haar overige verplichtingen aan Koper aansprakelijk zijn, is de aansprakelijkheid van FC Business wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets en eventuele upsells aan Koper in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van FC Business of haar ondergeschikten.
c. De aansprakelijkheid van FC Business wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Koper FC Business onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en FC Business ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat FC Business in staat is adequaat te reageren.
d. Koper vrijwaart FC Business voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Koper van enige verplichting jegens FC Business, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
e. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij FC Business meldt.
f. FC Business kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Koper geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. FC Business is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan FC Business.
g. FC Business aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Koper bij derde partijen verkregen Tickets. FC Business kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
h. FC Business is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade die de houder van dit Ticket ondervindt door handelen of nalaten van derden.
i. FC Business is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van de inloggegevens voor toegang tot het account van Koper op de website;
j. FC Business streeft naar een zo goed mogelijk werkende website, maar is niet aansprakelijk voor onbereikbaarheid of problemen tijdens het gebruik.
k. FC Business kan te allen tijde besluiten om de website, al dan niet tijdelijk, buiten gebruik te stellen wegens onderhoud, aanpassingen of verbeteringen van de website of servers (van derden). Elke aansprakelijkheid is hierbij uitgesloten.

14. Overmacht
a. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan FC Business kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
b. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft FC Business in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Koper op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Koper mee te delen en zulks zonder dat FC Business gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a. Op alle overeenkomsten met FC Business is Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van FC Business.

16. Diversen
a. Het is bij Evenementen in het algemeen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het Evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname. Raadpleeg voor een specifiek overzicht hiervoor de algemene voorwaarden van de Organisator.
b. Het is mogelijk dat Kopers voorafgaande aan het Evenement worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.
c. Kopers die te laat bij het Evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk – toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.
d. Organisator is vrij om volgens eigen Algemene Voorwaarden en huisregels toegang tot Koper te ontzeggen. Hieronder vallen ook stadionverboden. FC Business kan hier nimmer voor aansprakelijk worden gesteld.
e. Koper conformeert zich aan de geldende Algemene Voorwaarden en huisregels van Organisator die zowel op de website van FC Business, als de website van Organisator, te vinden zijn;
f. Waar in deze Algemene Voorwaarden FC Business zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is FC Business gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht.
g. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van FC Business dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden FC Business niet.
h. Bij verschil van mening tussen FC Business en Koper over de vertaling en/of de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.
i. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met FC Business in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door FC Business vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
j. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website www.fcbusiness.nl.

17. Algemene voorwaarden en huisreglementen Organisatoren

KNVB
Algemene voorwaarden

FC Den Bosch
Algemene voorwaarden: zie KNVB.

FC Dordrecht
Algemene voorwaarden: zie KNVB.

FC Volendam
Algemene voorwaarden: zie KNVB.
Huisregels

Fortuna Sittard
Algemene voorwaarden: zie KNVB.
Huishoudelijk reglement

NAC Breda
Algemene voorwaarden: zie KNVB
Huishoudelijk reglement

MVV Maastricht
Algemene voorwaarden: zie KNVB
Huishoudelijk reglement

Roda JC Kerkrade
Algemene voorwaarden: zie KNVB
Huishoudelijk reglement

VVV-Venlo
Algemene voorwaarden: zie KNVB